Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Manner or Instrumental

  • SEM: E1-manner/instrumental E2
  • SYN: V1-adjunct +V2
48).
张三用一根香烟跟李四打赌下过雨。
“Zhangsan bets Lisi a cigarette that it has rained.”
zhāngsān
zhāngsān
zhāngsānSBJAGT
Nbare
yòng
yòng
usePRED
V1
one
NUM
gēn
gēn
CL
QUANT
xiāngyān
xiāngyān
scentedMODcigaretteTH
Ncomm
gēn
gēn
is.with
V2
lĭsì
lĭsì
lĭsì
Nbare
dădŭ
dădŭ
betPRED
V3
xià
xià
fall.downPRED
V4
guò
guò
PRF
PRT
rainTH
N
49).
我们坐火车去好吗?
“Shall we go by train?”
wŏmen
wŏmen
weSBJAGT1PL
PN
zuò
zuò
takePRED
V1
huŏchē
huŏchē
trainOBJPT
Ncomm
goPRED
V2
hăo
hăo
goodPRED
ADJ
ma?
ma?
INTR
PRT
50).
我用钱买书。
“I buy books with money.”
ISBJAGT1SG
PN
yòng
yòng
usePRED
V1
qián
qián
moneyOBJPT
Ncomm
măi
măi
buyPRED
V2
shū
shū
bookOBJPT
Ncomm
51).
他们用手吃饭。
“They eat food with hands.”
tāmen
tāmen
theySBJ3PLAGT
PN
yòng
yòng
usePRED
V1
shŏu
shŏu
handOBJPT
Ncomm
chī
chī
eatPRED
V2
fàn
fàn
foodOBJPT
Ncomm
52).
张三坐汽车到了。
“Zhangsan has arrived with the car.”
zhāngsān
zhāngsān
ZhangsanSBJAGT
Nbare
zuò
zuò
takePRED
V1
qìchē
qìchē
carOBJINSTR
Ncomm
dào
dào
arrivePRED
V2
le
le
PRF
PRT
53).
我们开会讨论了那个问题。
“We have discussed that problem through holding the meeting.”
wŏmen
wŏmen
weSBJAGT1PL
PN
kāihuì
kāihuì
hold.meetingPRED
V1
tăolùn
tăolùn
discussPRED
V2
le
le
PFV
PRT
nèigè
nèi
thatCL
QUANT
wèntí
wèntí
problemOBJPT
Ncomm
54).
喝点酒壮壮胆子
“Drink a little wine, and it will give you courage./Drink a little wine to give yourself courage./Get some courage by drinking some wine.”
drinkPRED
V1
diăn
diăn
someMOD
DET
jiŭ
jiŭ
wineOBJPT
Ncomm
zhuàngzhuàng
zhuàngzhuàng
strengthen.strengthenPRED
V2
dănzi
dănzi
courageOBJPT
Ncomm
55).
我买票进去。
“I go in through buying a ticket.”
ISBJAGT1SG
PN
măi
măi
buyPRED
V1
piào
piào
ticketOBJPT
Ncomm
jìn
jìn
enterPRED
V2
goPREDDIR
V3
56).
我们开会考虑那个问题。
“We will hold a meeting to consider that question.”
wŏmen
wŏmen
weSBJAGT1PL
PN
kāi
kāi
holdPRED
V1
huì
huì
meetingOBJTH
Ncomm
kăolǜ
kăolǜ
considerPRED
V2
nèi-gè
nèi-gè
that
DET
wèntí
wèntí
questionOBJPT
Ncomm