Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Gĕi “give”

  • SEM: E1-activity E2-achievement
  • SYN: V1+V2-give
64).
送一本书给他
“send a book to him”
sòng
sòng
sendPRED
V1
yībĕn
bĕn
oneCL
QUANT
shū
shū
bookOBJTH
N
gĕi
gĕi
givePRED
V2
heOBJBEN3SGMASC
PN
65).
送给他一本书
“give him a book (as s present)”
sòng
sòng
sendPRED
V1
gĕi
gĕi
givePRED
V2
heOBJBEN3SGMASC
PN
yībĕn
bĕn
oneCL
QUANT
shū
shū
bookOBJTH
N
66).
织一件毛衣给他
“knit a sweater for him”
zhī
zhī
knitPRED
V1
yījiàn
jiàn
oneCL
QUANT
máoyī
máoyī
sweaterOBJPT
N
gĕi
gĕi
givePRED
V2
heOBJBEN3SGMASC
PN
  • SEM: E1-achievement E2-activity
  • SYN: V2-give +V1
67).
给他织了一件毛衣
“(I) have knitted a sweater for him”
gĕi
gĕi
givePRED
V1
heOBJBEN3SGMASC
PN
zhī
zhī
knitPRED
V2
le
le
PRF
PRT
yījiàn
jiàn
oneCL
QUANT
máoyī
máoyī
sweaterOBJPT
N
68).
写信给他拜年
“write a letter to say 'happy new year' to him”
xiĕ
xiĕ
writePRED
V1
xìn
xìn
letterTH
N
gĕi
gĕi
give
V2
heBEN
PN
bàinián
bàinián
greetPREDnew.yearTH
V3
69).
他买那本书给你看。
“He bought that book for you to read.”
heSBJAGT3SGMASC
PN
măi
măi
buyPRED
V1
nèibĕn
nèibĕn
thatCL
QUANT
shū
shū
bookOBJPT
Ncomm
gěi
gěi
givePRED
V2
youOBJ2SG
PN
kàn
kàn
readPRED
V3
70).
他脱袜子给我们洗脚。
“He took off his socks and washed our feet.”
heSBJSG3PAGTMASC
PN
tuō
tuō
take.offPRED
V1
wàzi
wàzi
socksOBJPT
Ncomm
gěi
gěi
givePRED
PREP
wŏmen
wŏmen
weOBJ2PL
PN
washPRED
V2
jiăo
jiăo
feetOBJPT
Ncomm
71).
我不懂外国话,请你给(我)翻译
“I don't understand the foreign language, please translate (it) for me.”
ITHSBJ1SG
PN
notNEG
ADVm
dŏng
dŏng
understandPRED
V1
wàiguó
wàiguó
foreign.country
N
huà,
huà,
languageTHOBJ
N
qĭng
qĭng
pleaseMOD
 
youAGTSBJ2SG
PN
gĕi
gĕi
give
V2
(wŏ)
(wŏ)
IBEN
PN
fānyì
fānyì
translatePRED
V3
72).
我倒杯茶给你喝
“I make a cup of tea for you to drink”
ISBJAGT1SG
PN
dăo
dăo
pourPRED
V1
bēi
bēi
cupCL
CLFnom
chá
chá
teaOBJ
N
gĕi
gĕi
givePRED
V2
youOBJBEN2SG
PN
drinkPRED
V3