Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Tense in Mandarin

Source information
Source {{{source}}}
Author/Creator/Speaker(s) Miaomiao Zhang
Original language {{{Olanguage}}}
Date/Place 24.03.2011
Publisher www.typecraft.org
Annotator Miaomiao Zhang
Contributor Miaomiao Zhang
Corpus translator {{{corpustranslator}}}
Link to the annotated dataset {{{link}}}

jin tian tian qi hen hao.
wai mian qi wen da dao le ling xia 8.
qian ji tian qi wen zhi you ling xia 17.
sheng dan jie kuai yao dao le.