Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:SIMON KOKOLAA

Source information
Source {{{source}}}
Author/Creator/Speaker(s) John Ganaah
Editor/Recorded by/Broadcaster Typecraft Editor
Title {{{title}}}
Original language {{{Olanguage}}}
Date/Place {{{date/place}}}
Publisher John Ganaah
Translator John Ganaah
Type collection
Annotator John Ganaah
Contributor John Ganaah
Corpus translator {{{corpustranslator}}}
Link to the annotated dataset {{{link}}}

SIMON KOKOLAA CINE YELBIE

A tè cine ŋa pʋɔ
Tè nyὲ la dɔɔ kaŋa nê kɔkɔlaa kaŋa nang zeŋ dàkόό pʋɔ kà a kɔkɔlaa a dό gaŋ a dɔɔ lʋɔ kà ba bayi zaa a gbiri
Tè nyὲ la ka naazʋɔ kaŋa wa parɛ-ŋ kà a gɔmɔ ʋ nang è veng ka a kɔkɔlaa írì
A kɔkɔlaa nang írì bare u ŋ buɔra kà ʋ nyɔge a zʋɔ
Zie nê zie zaa a zʋɔ àng na zo tu kà a kɔkɔlaa ming a ɛgi tu ʋ à bʋɔra ka ʋ nyɔge a zʋɔ à kʋ
A zʋɔ dang zo te màrὲὲ a eletriki dau kaŋa àng are a dieu pʋɔ kà a kɔkɔlaa ὲgi tu ʋ kyὲ ba tʋɔŋ nyɔge ʋ à kyὲ kɔɔ a eletriki dau
À lὲ na kà a zʋɔ a ὲgi te màrè a dakoo puori kà a kɔkɔlaa ὲgi tu ʋ à sare lé kyὲ ba tʋɔŋ nyɔge ʋ
A zʋɔ la maale ὲgi te mare la a dàngʋɔné ka a kɔkɔlaa ὲgi tu u a ming te mare a dàngʋɔné kyὲ ba tʋɔŋ nyɔge ʋ kyὲ tsɪὲ wɔʤὲrɪ mine àng màrè a dàngʋɔné a paan wa te lé
À lὲ na ka a zʋɔ à la ὲgi à te àrè a dakoo zu kà a kɔkɔlaa ming ὲgi kyὲ ba tʋɔŋ nyɔge a zuo
Kà a zʋɔ ming ὲgi wa gaa lè a teŋa kà a kɔkɔlaa paan mààŋ ʋ menga a ὲgi tu a zʋɔ à ming te lè teŋa à te díí a zʋɔ a teŋa pʋɔ
À lὲ na kà a kɔkɔlaa a mang dé ʋ gbὲrɪ à va ning a zʋɔ à màrè teŋa a bʋɔra ka ʋ kʋ ʋ
ʋ mang vavang à vava à vava a te nyoge kʋ kyὲ kà a zʋɔ nang ba kpi
À lὲ na kà a kɔkɔlaa à lɛu wa te kpὲ a newspaper mine àng bé a dieu pʋɔ à kàà nyὲ ka a zʋɔ kpieng béé
ʋ nang wa kaa lὲ baare ʋ ŋ wa nyɔge zʋɔ na dé à te màrè a dɔɔ na nang zeŋ a dakoo pʋɔ a gbire na ʋ zègá
À lὲ na kà a dɔɔ ba írì kyὲ ʋ ŋ la wa dé a zʋɔ à te màrè ʋ nuɔre
A dɔɔ nang ka ʋ yuo ʋ nuɔre baare kà a zʋɔ a wa kpὲ ʋ pʋɔ kà a dɔɔ a írì are
À lὲ na kà a zʋɔ nang bé a dɔɔ pʋɔ baare à la wa è gɔmɔ
ʋ ń bàŋé ká a zʋɔ kpὲ la ʋ pʋɔ
N barɛ-ŋ
Yὲ ŋmὲ nuure kʋ ma