Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Elicitation data (Translations& native speaker's Intuition)

Source information
Source linguistic collection
Author/Creator/Speaker(s) Natumanya Misah
Editor/Recorded by/Broadcaster Natumanya Misah
Title Collections & Translations based on the Native speaker’s Intuition
Date/Place 2012, NTNU, Trondheim Norway.
Translation language Runyankore-Rukiga
Translator Natumanya Misah
Type collection
Annotator Natumanya Misah
Contributor Natumanya Misah
Corpus translator Natumanya Misah
Link to the annotated dataset http://typecraft.org/TCEditor/1524/ http://typecraft.org/TCEditor/1872/ http://typecraft.org/TCEditor/1871/ http://typecraft.org/TCEditor/1810/

APPL 1
Omuntu otarakuteekyere byokurya akurondera ebyokunywa bingi
Igurira ente obwire bwashesha
Ente eteirwe enkuba ebaagirwa mu kibira
Omushaija tariisiza nte mu kibuga.
Baitu nimutonganira ki?
Ekicuncu tikirikurira bunyansi aha burungi
We, buriijo agyenderayo atatusiibwire.
Agyenderayo okurya kwonka.
Yaabirira kimwe byona yaabihezaho
Gyendera kimwe n’ebyawe byona, otagaruka aha
Omusigazi akacwera omukaikuru omuyembe. Akagumucwerera omu musiri gwe.
Akahiigira sente
Abakazi ebitakuri babyogyeza aha binyansi
Omushaija ogwo akaba atenzire kuhiiga baitu yaahiigisibwa sente.
Ekirikundiisa ebitakuri n’enzara.
Omushomesa yaagura ekitabo.
Omushomesa yaagurira omwana ekitabo.
Omushomesa yaaguririra omwana ekitabo omu duuka.
Omushomesa yaagura ekitabo omu duuka.
Omushomesa yaagurira ekitabo omwana.
Omushomesa yaamugurira ekitabo omwana.
Omushomesa yaakigurira omwana ekitabo.
Omushomesa yaakimugurira omwana ekitabo.
Omushomesa yaakimugurira ekitabo omwana.
Enjangu ekaba neetekyera embwa ebibwana byayo.
Enjangu ekabiteekyera omu kiyungu, yaabisarisa omusyo kandi yaabigaburisa ekigiiko.
Enjangu ekagibiteekyera ahabwokuba ekaba egishaagiize
Buriijo omu kiyungu ekyo, hakaba hateekyerwamu ebibwana by’enyamaishwa ezindi.
Enjangu n’embwa bikarwana byatemaguranira okufa kw’ebibwana
Byombi, bikatemaguriranisibwa enshonga egi.
Abagyenyi baamureetera ebirabo omwana.
Abagyenyi baareetera omwana ebirabo.
Nikyo yaasharairemu kukorera aha ahaifo y’eibaare.
Omukazi ogwo akanogorera omukama enyungu
Omubumbi akanogooza enyungu omusyo
Omubumbi akanogooresa enyungu omusyo
Omubumbi akanogoresa omusyo enyungu.
Omukazi enyungu akaginogooresa omusyo
Omukazi omusyo akagunogooza enyungu
Omushaija akahiiga enjubu
Omushaija akahiigamu omu maizi enjubu
Omushaija akahiigiramu omu maizi enjubu
Omushaija akahiiga omu maizi enjubu
Omushaija akahiigira omu maizi enjubu
Omushaija akahiigira enjubu omu maizi
Omushaija akahiigamu enjubu omu maizi
Omushaija akahiigiramu enjubu omu maizi
Omushaija akagahiigamu amaizi enjubu
Omushaija akagahiigiramu amaizi enjubu
Omushaija akagihiigamu enjubu omu maizi
Omushaija akagahiigamu omu maizi enjubu
Omushaija akagagihiigamu
Omushaija akagagihiigamu enjuba
Omushaija akagagihiigamu amaizi
Omushaija akagagihiigiramu amaizi
Omushaija akagagihiigiramu enjubu
Omushaija akahiigamu omu maizi enjubu
Yowaana yaayegamira omuhoro aha muti
Yowaana yaayegamirira omuhoro aha muti
Bariyo reka kwegamira omuti
Bariyo reka kwegama aha muti
Bariyo reka kwegamiraho
Bariyo reka kwegamaho
Bariyo reka kwegamaho
Bariyo reka kwegamaho aho
Bariyo reka kwegamiraho aho
Bayoroba fundikira enyungu egyo.
Bayoroba fundikira aha nyungu egyo
Bayoroba nfundikirira enyungu egyo
Bayoroba nfundikirira aha nyungu egyo
Bayoroba nfundikiriraho aha nyungu egyo
Bayoroba fundikizaho ekiibo aha nyungu egyo
Bayoroba fundikiraho n’ekiibo aha nyungu egyo
Rwakyekoreire yaaguza ente
Rwakyekoreire yaaguza ente ya Byabazaire.
Rwakyekoreire yaaguriza Byabazaire ente
Omwahure yaabatiza omwana
Omwahure yaabatiriza omwana ahansi y’omuti
Omwahure yaabatiriza ahansi y’omuti omwana
Omwahure yaabatiza omwana wa purezident
Omwahure yaabatiriza purezident omwana
Omwahure yaabatiriza omwana purezident
omushaija yaateerera omuhara akaruru
Rwabyomire yaariira omu nyungu
Nyabwangu akateeza omwana ekiti
Nyabwangu akateeza enjoka ekiti
Nyabwangu akateeza ekiti enjoka
Nyabwangu akateeresa enjoka ekiti
Nyabwangu akateeresa ekiti enjoka
omukaikuru yaitisa enjoka ekiti
omukaikuru yaitisa ekiti enjoka
Kenyana asaire oburo n’esaiso
Kenyana asaisize buro esaiso
Kenyana asaisize esaiso oburo
Rubarenzya akatema ekiti n’omuhoro
Rubarenzya akatemesa ekiti omuhoro
Rubarenzya akatemesa omuhoro ekiti
Entumwa yaaha omwishiki ebaruha
Entumwa yaaha ebaruha omwishiki
Entumwa yaahereza omwishiki ebaruha
omushomesa yaaheereza omwana ekitabo
omushomesa yaateeza omwana ekiti
omwana akarira
omwana akaririra nyina
ndoreza amaarwa ago
Omwana yaaroreza nyina omwonyo
omwana yaaroza ebyokurya omwonyo
Abaana be bakeegyera Makobore.
Tinkakimuheereireyo
Tinkeebatiriizeyo
omukazi naahingisa abaana
Betegyereza yaashomesa abaana okubara
Betegyereza yaashomesa okubara abaana
Omushaija ogwo akaha omwishiki ekitabo
*Omushaija ogwo akaha ekitabo omwishiki
Keirigirwa yaabuza omuhara efuuka
Keirigirwa yaabuuza efuka omuhara
omwana yaasiiga nyina amajuta
omwana yaasiiga amajuta nyina
Mwenda Mutebi akateera akaruuru
Mwenda Mutebi akateera akaruuru ka Museveni
Mwenda Mutebi akateerera Museveni akaruuru
Mwenda Mutebi akateerera Mengo akaruuru.
Mwenda Mutebi akateerera Mengo akaruuru ka Museveni
Mwenda Mutebi akateererera Mengo Museveni akaruuru
Mwenda Mutebi akateererera Museven Mengo akaruuru
Rwakaribanga yaazitegyesa obutwa embeba
Rwakimaari akateekyesa obuyaayo ebitakuri
Rwakimaari akateekyesa obuyaayo ebitakuri
Ahabwenki Rwebinumi yaariisiza ente omu misiri?
mutabani wa Nkwishana naashomeseza Kampala abaana be
Yaagihinduuza enkoni
Omubumbi akanogooresa enyungu omusyo
Ahabwenki Rwebinumi yaariisiza ente omu misiri?
Omwahure yaabatiriza ahansi y’omuti omwana
Roza amaarwa ago
omubumbi akanogoora enyungu
Mariya akateerera busha omwana
Mariya akateerera omwana busha
Busha ekateererwa omwana
Mariya akagiteerera omwana
abagyenyi bakareeta ebirabo by'omwana
abagyenyi bakareetera omwana ebirabo
Omwibi akacwa okutu kw'omugaiga
omwibi akacwa omugaiga okutu
Orugyendo twarugyendera eshaaha mukaaga
Omukazi yaahingira eizooba ryona omusiri
Yowaana akagura ekitabo kya shiringi bitaano
Yowaana akagurira ekitabo ahari shiringi bitaano
Ekitabo kikagurirwa ahari shiringi bitaano
Omushaija akahiiga enjubu omu maizi
Omukazi ahingiire eizooba ryona
Orungyendo turugyendeire eshaaha mukaaga
Omusigazi acwereire omukaikuru omuyembe
Omwana aroreize nyina omwonyo
Omwahure abatiriize omwana ahansi y’omuti
Omushaija ahiigiire enjubu omu maizi
Omukaikuru ahingiise eihwa
Enjangu egurukiire embeba
Byabazaire ashashuriire ebitookye bishatu
Enyama agishariise akagirita

APPL 2

Akame kakareegyera ekicuncu obuta
Akame kakareegyesa obuta ebireere.
Omukazi we naaheekyesa omwana ekitengye.
Nyamwija yaateekyesa ebihimba amanda
Asiibire omu rurembo naashegyesa sente efurebe.
Reka kwogyeza emyenda omu nyungu.
Rwakimaari akookyeza ebicoori omu sigiri
Rwakimaari akookyesa ebicoori amanda.
Omushomesa yaakyeza abaana omu kasheeshe.
Museveni yaayanga kwongyeza abashomesa omushaara
Rwakarangara akarekyeza orubango akakumu kamwe.
Reka kwogyeza omu nyungu emyenda.
Rwakyahinda yaagurira abakazi ekitookye omu duuka
Rwakyahinda yaakibaguriramu
omu nju yaaterezamu na efuuka
omwana akabuseeseza enyima ya enju.
omuporiisi yaareeseza omu nju
omwojo akaakiirira nyina ebihimba
omwana yaasindikira nyina ekinyantinda
Omwana yaasindikira nyina ekinyantinda kumutiinisa
omushaija naakorera sente
Omukozi yaagyenderaho eshaaha itaano
Omushaija yaasharisa kubi omusyo.
Omugurusi akagambisa omuhara ekiniga
Ekicuncu kyariisibwa enaku obunyasi
ebitabo ebye, akabariraho n’ebyangye.
Esaati egyo bakagimpeera shiringi bitaano
Ebinyoobwa bye babiguriire ahari shiringi rukumi.
omushaija ahiigire enjubu
Kanu ateereise enjoka ekigiiko
Kanu ateereise ekigiiko enjoka
Kanu ateire enjoka n'ekigiiko.
Nyabwangu akateera enjoka
Rubarenzya akatema omuti n'omuhoro
Yowaana akagurira ahari shiringi bitaano ekitabo
omukazi ahingiire omusiri eizooba ryona.
omukazi ahingire omusiri.
Ndeeba rukundo egyo ei yangiriire
Ebi onkoreire mukama tindibyebwa

Omushomesa aguzire ekitabo
Omushomesa aguriire omwana ekitabo
Omushomesa aguzire ekitabo omu duuka
Omushomesa aguriire omwana ekitabo omu duuka.
Omwana yaaruga omu nju omu kasheeshe
omwana yaaruga Kampala omu kasheeshe
Omwana yaariisa ekigiiko.
Omwishiki yaaheebwa ebaruha entumwa.
Entumwa yaamuha ebaruha
omuti gukatemwa omuhoro
omuhoro gukatemesibwa omuti
omuti gutatemesibwa omuhoro
Rubarenzya akagutemesa omuhoro.
Rubarenzya akagutemesa ekiti.
Omu maizi hakahiigirwamu enjubu.
Amaizi gakahiigirwamu enjubu.
omukazi yaarya
omukazi yaayeriira
Reka omwana abyame yaarwara
reka omwana ayebyamire yaayerwarira
omukazi naayeriira ebitakuri
Abantu baagambira omukaikuru aha mutabani
Rwakafuuzi akagambira Rwabyoma ahari Kampala
Yakobo Bindeeba akatebeza Byabazaire aha kubura kw'ebishumuruzo.

Applicativised Perfective Aspect and Recent Past Vs Non Perfective and Recent Past basic verbs

atiinire
atiiniire
baitsire
baitiire
anaabire emikono
anaabiire omu baafu emikono
tureetsire ekitanda
tureeteire omwana ekitanda
omukazi ateekire ebitakuri
omukazi ateekyeire omushaija ebitakuri
omuhingi ahandiikire ebaruha
omuhingi ahandiikiire omutabani ebaruha
ariiriire omu nyungu
aseereire aha rugari
ateereire omwana ekitabo aha ntebe