Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Causal

  • SEM: E1 causes E2
  • SYN: Covert causal clauses
60).
有病不能来
“cannot come because of the sickness”
yŏu
yŏu
havePRED
V1
bìng
bìng
sicknessOBJ
N
bùnéng
bùnéng
cannot
Vmod
lái
lái
comePRED
V2
61).
张三喝酒喝醉了。
“Zhangsan drank alcohol and then was drunk.”
zhāngsān
zhāngsān
ZhangsanSBJAGT
Nbare
drinkPRED
V1
jiŭ
jiŭ
alcoholOBJPT
Ncomm
hēzuì
hēzuì
is.drunkPRED
V2
le
le
PRF
PRT
62).
张三唱歌唱哑了嗓子。
“Zhangsan sang songs and became hoarse after that.”
zhāngsān
zhāngsān
ZhangsanSBJAGT
Nbare
chàng-gē
chàng-gē
sing.songPRED
V1
chàngyā
chàng
singhoarse
V2
le
le
PRF
PRT
săngzi
săngzi
throatOBJPT
Ncomm