Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Dialogue with MN

{{Source|author=Justus Turamyomwe with NM|publisher=|date=15th Sep.2010|place=Trondheim|editor=Justus Turamyomwe|translator=|type=audio source|annotator=[[User:Justus Turamyomwe|contributor=MN|article=
Noogamba ki sebo?
Ndyaho sebo
Embeera?
Embeera ni nungi munonga
Ninkureeba weena nooshekasheka
Nshemereirwe nikwe ntuura
Ahhh, reka kubiiha,
Buzima
Nikwo otuura? noobiiha.
Amashemererwa gatuura gandi aha munwa
Niki ekikukushemeza munonga?
Ahabwenki otuura oshemereirwe?
N’obugwa gye
Obugwagye? Ehh!
N’obugwagye, kutuura omu nsi nungi etaine kakwate n’ei naabiire ntwiremu.
Noomanyisa uganda?
Niimanyisa uganda yaitu, manya eba ekyata!
Ai, Uganda k’etagira nshonga?
Uganda eba ekyata!
Noomanyisa ki?
Eby’obutegyeki byayo ni bibi munonga namunonga hati
Noobaasa kungambiraho shi obundi…
Buzima omushaija eihanga arijuyangire hati kwonka ahaahwireho, omu butware obwabaire buri Obwa ira ho, tukaba tutwire omu butware burungi abantu barikututegyeka gye, buri kimwe barikukituhisa hatariho obushomankuzi, oburi bw’enguzi oburengyesereize hati
Baitu hati ku baizire byarengyera kimwe kyareetera uganda yaaba ekyata nkoku naakugambira
Uganda hati n’ekyata
Mbwenu ekirikukuteganisa munonga n’obushomankuzi?
Obushomankuzi, okuremera aha butegyeki….
Noomanyisa aba kare bakaba bataremeraho?
Aa aa, kandi okuremeraho kukaba kuri nkahe? Okuremeraho kukaba kuri nkahe, okuremeraho Kutariho omushaija atuitegyekire emyaka makumi abiri na, mbwenu shi ni purezident oha nari omwebembezi weihanga owaabaire yaatutegyekire atyo?
Obote shi?
Katarategyekire egyo myaka yoona?
Aah…Obote ka yaabategyekire?
Ni mikye munonga, teine kakwate neeye
Noomanya akaija omu mwaka gwaa…1980, nibwe bamwiha aha ngoma yaija yaagaruka 1985, Mbwenu shi egyo ekaba eri emyaka engahe?
Ni mikye munonga, ni mikye munonga, independence, ku yaaheza kugituhisaho nibwo obwa 80, Amiini aija amujanduuraho.. reero nabwanyima nikwo akaija akagarukaho bwanyima, baitu Ekaba eri emyaka mikye munonga waagyeragyeranisa n’emyaka ei rubura…
Mbwenu shi waagyeragyeranisa n’eby’entunguuka, waareeba omu myaka eyenyimaho, omu butegyeki obwenyima n’oburiho hati noobigyeragyeranisa ota?
Niinyenda ngu ongambre aha butegyeki obwa kare, n’obwa hatiiya reero tugyeragyeranise tureebe.
Okukugambira amazima eby’entunguuka…entunguuka eri omu nsi yoona, hariho enteekateeka egyo nk’oku kirikureebwa omu mahanga agandi oku garikutunguuka..
Itwe Uganda niitwe tukiri abantu abashemereire kuba nibatunguuka omu bwire obu nk’oku agandi mahanga gatunguukire.
Ekya kabiri, entunguuka eriho hati neetegyekyera aha bintu ebi gavumenti ezenyima zaabiire zikozire, ebi eyombekiireho nayo tukatandika kureeba ngu hariho entunguuka, Eky’okureeberaho reeba amashomero, , amarwariro, reeba enguuto
Enguuto zo n’okuziteera ebiraka, bariyo nibaziteera ebiraka reero ngu baakora oruguuto.
Nomanyisa ki okuteeera ebiraka?
Kurubaambatikaho, rwagira akiina bakareeta bakatabataba ekiina bakasiritiriraho, reero mpaho bakagira ngu baakora oruguuto…
Mbwenu nooyenda kungira ngu obutegyeki obw’enyima nibo baakozire ezi enkuuto?
Enguuto enyingi ezikiriho, ezikirikureebekamu gye, n’eza kozirwe omu bwire obwe.
N’amarwariro, n’amashomero?
Amarwariro nigakaikare…amarwariro nigo gamwe n’emibazi n’okubamu terimu hati..kwonka amarwariro bakagabwa bakozire amarwariro..
Kandi ka nindeba amarwario masya eriigyenda naaba nintambura omu nshozi za mwizi, naza kashenshero, na bushenyi na mbarara okwe?
Shana mwizi okwe ku muraabe mwaba mwineyo maingi agu batiireyo, kwonka za kashenshero ezi orikugamba, obwo obu batiireyo ngu nibwa kiliniki obwe oburwariro obukye, tihaine kyamaani eki burikugasira abantu
Kwonka amarwariro nka za Kitagata,za Itojo, nkaza…ago amarwariro agarikuhwera abantu…ago Amarwariro gakagiibwaho omu butware buriya kandi nigo gakuhwera abantu.
Mhh ekyo… webare kunshomesa ekyo naaba ntarikukimanya, hati shi kandi mbwenu… nindeeba Obu butware bwo waabujwahira kimwe,
Mbwenu ku orikuba nooteera tooki omu biro by’omu maisho waaringuriza ahi turikuza.. nooreeba buremeezi ki nainga shi nibirungi ki ebi turikuza kuganyirwamu?
Ahi turikuza twaguma omu butegyeki obu ni habi munonga..ntakaakumaramu omutima kwonka go nigo mazima.
Ahabwokuba Esente ezeeihanga ezaakubaire niziija kututunguura omu biro by’omu maisho niziza omu nshaho z’abantu bakye munonga.
Okuza omu nshaho z’abantu bakye munonga, nikimanyisa ngu bakye munonga nibaza kuba baine sente, barikutuura gye barikuraara gye, kwonka abantu ab’enyima bari abooro munonga ekitakubaasika
Namunonga kirikureetwaho obushomankuzi, kikureetwaho okwiba esente za gavumente kandi obwe omwebembezi weihanga arikureeba abu arikukora nabo abarikuziiba kandi obwo ataine eki arikukoraho.
Ebyo byona nibiza kureetaho haabaho abantu abo abaine sente nyingi munong abajunzire abajundiibwe sente hamwe na naabo abooro ba runkupe.
Mhh… oh, ka waamarmu amasiko?
mhh
Mbwenu nooreeba twaguma turya omu myaka egyo turyaba turi omu kabi kahango ?
eeh ku turaagume n’eki eki twine, twine kweteeraho oburyo tukareeba oku turaija .. nainga oku turaije kukirugamu.. kwonka twaba tutakizoreho, turiija kwefuuza
Ahakuba embeera niziija kuba ziri ezo
Ehh ebintu ka bitoorobi? Kwonka shi niki eki orikusiima ahari gavumenti egi, hoona ekozire ebibi byonka tihaine tihaine ekirungi eki gavumenti egi ekozire? Nari eki obwebebezi obu bukozire?
Nindeeba hati nooboroogyera Norway.. hoona noogira ngu…ku ogira ngu
N’okureetaho n’okureetaho obusingye,
Obusingye obureeteire abantu baabyama bakongyera bakabaiba okushanga ngu bari omu turo
Haza nibaza kuguma nibabaiba haza nobwire bwabo bw’omu maisho nibuza kuba bubi munonga..
Obusingye ni kimwe eki orikusiima ahari egi gavumenti..
Waaba noomanya ngu obusingye obu naagamba obwokureetera abantu baabyama bakagwejegyera bakeebwa ebi bashemereire kuba nibakora…
Niinyenda ngu ogyeragyeranise obusingye obu twine hati nobusingyeobu tutuura nabwo kuruga enyima, omu gavumenti ezo ezenyima ku orikugyeragyeranisa oreeba hariho empinduka?

Obusingye..obusingye bukaba buriho, tukaija twagiraho omwinazi kikaito, narishi Amiini, ebi yaakozire
Mbwenu nk’oku hatabaho oruganda rutarimu kifeera, ekyo akaba ari ekifeera kyaitu kya uganda. Kikakora ebi kyakozire
Kwonka waaaba nooranzyaho enyima ahandi, nooshanga ngu obusingye ekyabaire kireeta bwatabanguka nainga kyaareetaho akatabanguko omu busingye obwe ni…
Namunonga oku haataahiremu omushaija ogwe owaabaire naarwana orutaro rw’ekiheekyera yaareetera abantu baabura obusingye
Ahabwokuba abaabaserukare kikaba kibaremesa kujwangururra omwinazi n’otari mwinazi Ahabwokushanga ngu ogu akaba naabeetobekamu
Kwonka bwo obusingye abantu bakaba baine obusingye kandi eby’entunguuka na n’ebyesente, bikaba nibigyenda omu maisho
Nindeeba amasimu za intaneti abantu rekareka…
Aha Aa..Ebyo n’ebyentunguuka y’ensi yoona ebi naakugambira.
Za intaneti, n’amasimu agari Rwanda nagari Kenya tigareetsirwe Museveni.
Ok, webare munonga ahabw’ekigaaniiro eki, mukama akurinde!
Niiwe akurinde!}}