Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Corpus:Chichewa

Source information
Source linguistic collection
Author/Creator/Speaker(s) Sam Mchombo
Title The Syntax of Chichewa,
Original language Chichewa
Date/Place 2004, Cambridge, UK
ISBN 0-521-573778-5
Publisher Cambridge University Press
Type in-book
Annotator Misah Natumanya
Contributor Misah Natumanya
Corpus translator Sam Mchombo
Link to the annotated dataset http://typecraft.org/TCEditor/1567/

Alenje akuwáphíkíla zítúmbûwa (anyani)
Anyaní anagulilana uchema
Kalulú analembela chitsilu kalata
Ichi ndi chitumbuwa chimene anyani anaphikila
Anyani akuphíkílá mbuzi chitumbuwa
Kalúlú akuphíkílá mkondo maûngu
Kalulú akuphíkílá pa chulu maûngu
Kalulú akuphíká maûngu pa chulu
Kalulú akuphíkílá njala maûngu
Ndímadyélá njala maûngu
maúngu ndímadyélá njala
maúngu dímawadyélá njala
Kalulú akuphikitsila Mkángó maûngu
Kalulú akuphikilitsa Mkángó maûngu
Mbidzi zikupindila kalulu mauta
Kalulú akupindílidwá mauta ndi mbidzi
Mkángó imatungilana madzi
Anyaní anatengelana zipeso
Anyaní anatengelana ku dziwe
Mkángó imamenyanilana pa chulu
Kwawelwana ngukhetsa nentshontsho
Kalulú akuphíká maûngu
Kalulú akuphíkíla Mkángó maûngu
Alenje akuphíká zítúmbûwa
Alenje akuphíkílá anyani zítúmbûwa
Alenje akuphíkílá zítúmbûwa anyani
Alenje akuphíkíla zítúmbûwa anyani
Anyaní akuphíkílidwá maungu (ndí álenje)

Mavuto anaumba mtsuko
Mavuto anaumbira mfumu mtsuko
Mavuto anaumbira mpeni mtsuko
Mavuto anapereka chitseko kwa mfumu
Mavuto anaperekera mfumu chitseko
Mavuto anawaumbira mtsuko (ana)
Mavuto anauumbira mtsuko (mpeni)
Mavuto anaiumbira mpeni (mitsuko)
Anyani anakwapulira agalu ndodo
Anyani anakwapulira ndodo agalu
Anyani akupangira atsikana mauta
*Anyani anakupangira mauta atsikana
Asilikari anaibayira njovu(mikondo)
Asilikari anazibayira mikondo (njovu)
Msangalatsi akuyendera ndodo
Mbalame zimaulukira mapiko
Mbuzi zikudyera mipeni(chinangwa)
Mlimi akusemera sompho(mtondo)
Ana anaphikiridwa nsima
Ndina phikira ana nsima
Ana anamenyerana zigawenga
Fisi anadulira mpeni chingwe