Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Wakayima abba wanfudu

(Redirected from Wkayima abba wanfudu)

A Luganda Story

told by Waalabyeki Magoba

Wakayima ne Wanfudu

Wampologoma ne Wakibe


Wakayima yasanga Wanfudu mu kkubo. Wakayima yamusekerera nti: "Hi! hi! Wanfudu! O!o i! osooba nnya!"